زایش در سکوت

احمد نصرالهی، تابستان ۱۳۹۶ هر نقطه قدرت آن را دارد تا در موقعیت ویژه خویش در…